प्रदेश सरकार

प्रदेश खेलकुद परिषद्

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
खेल मैदानको निर्मा...

प्रदेश सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको विभिन्न खेल मैदानको निर्माण एवम् स्तरोन्नतीका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना ! सुचना प्रकाशित मितिः २०७८÷०५÷२३ यस मन्त्रालयको चालु आ.व. २०७८÷०७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम बमोजिम खेलमैदानहरुको निर्माण एवम् स्तरोन्नती गर्ने